top of page

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V rámci týchto podmienok spracúvania osobných údajov Vás chceme informovať o tom, ako zaisťujeme ochranu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a používané výhradne v súlade s platnými zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov. Naša prax v oblasti ochrany údajov je preto v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Uisťujeme Vás, že bez Vášho súhlasu nebudú mimo rámca týchto internetových stránok zhromažďované žiadne osobné údaje. Iba Vy sami rozhodnete o tom, či a v akom rozsahu budete chcieť svoje osobné údaje poskytnúť – napríklad prostredníctvom registrácie, prihlásenia sa na odber newslettera a pod. 

Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať najmä odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor) alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (článok 4 odst. 1 GDPR). Medzi osobné údaje patrí napr. Vaše meno, telefónne číslo, adresa a všetky stavové údaje, ktoré nám oznámitealebo uvediete pri Vašej registrácii. Štatistické údaje alebo anonymizované údaje, získané napríklad pri návšteve nášho webového portálu, ktoré nemožno spojovať s Vašou osobou, medzi osobné údaje nepatria. 

DÔVODY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. V opačnom prípade by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli naše služby poskytovať v požadovanom rozsahu.
Osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely: 
- Uzatváranie zmlúv s klientmi, vzájomné predzmluvné vzťahy, 
- Zasielanie noviniek o aktuálnych novinkách 

Vykonali sme technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili proti strate, zničeniu, manipulácii a neoprávnenému prístupu. Naše bezpečnostné opatrenia budú, s ohľadom na technický vývoj, priebežne aktualizované. 

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe právnych základov výslovne uvedených v právnych predpisoch. Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, prípadne sú tieto údaje potrebné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvyna základe Vašej žiadosti . alebo je potrebné v súvislosti so zmluvou alebo s úmyslom uzatvoriť zmluvu. 

Ak neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu. Je tomu tak napríklad v prípade spracúvania osobných údajov na marketingové účely, prípadne na účely zasielania newsletterov. 

ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM
Nami spracúvané osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretím osobám – to však len za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov. 

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov. 

NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje buď manuálne, alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického, ale aj personálneho a kontrolného charakteru, aby bola úroveň ochrany Vašich osobných údajov čo najvyššia. 

Môžeme sa dostať do situácie, kedy budeme nútení postúpiť Vaše osobné údaje externým dodávateľom (ďalej len „sprostredkovatelia“) na účely ich ďalšieho spracúvania. Títo môžu byť poverení napríklad odosielaním newslettrov. 

Od svojich sprostredkovateľov vyžadujeme, aby Vaše osobné údaje spracúvali výhradne v súlade s naším zadaním, s vyhlásením o ochrane osobných údajov, so spracúvaním osobných údajov podľa GDPR a aktuálne platnej slovenskej legislatívy. 

Ručíme za to, že Vaše osobné údaje nebudú ani postupované, ani prenajímané tretím stranám. Vyhradzujeme si však právo informácie o Vás poskytnúť v prípade, ak tak budeme povinní konať zo zákona, alebo ak budú ich poskytnutie požadovať úrady alebo orgány činné v trestnom konaní, postupujúce v súlade so zákonom. 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
PREVÁDZKOVATEĽ: Giulietta bracelets & accessories, s.r.o. 
Názov: Giulietta bracelets & accessories, s.r.o.
Sídlo: Korytnicka 6, 821 06 Bratislava 
IČO: 50 481 436
Registrácia: dátum vzniku piatok, 23. septembra 2016
Telefonický kontakt: +421 911 483 130 
E-mailový kontakt: likeabossworkshop@gmail.com

Doba uchovávania údajov
Osobné údaje uchovávame po dobu, určenú platnými právnymi predpismi (napríklad zákon o účtovníctve a iné). 

Zverejňovanie
Niektoré osobné údaje zverejňujeme, ak to bolo dohodnuté zmluvne. 

Cezhraničný prenos (prenos mimo EÚ)
V prípade prenosu do tretích krajín, overujeme, či má daná inštitúcia alebo spoločnosť zaručenú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Cezhraničný prenos osobných údajov je tiež výnimočne realizovaný aj v prípade, ak nás k tomu viaže zmluva – aj vtedy však overujeme primeranú úroveň ochrany údajov. 

Vaše práva (práva dotknutej osoby):
- právo požadovať prístup k osobným údajom, týkajúcich sa dotknutej osoby
- právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov
- právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom, alebo ak to vyžaduje zákon
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
- právo na prenosnosť osobných údajov
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
- právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
- právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR

VYUŽITIE SÚBOROV COOKIES
Tento webový server využíva súbory cookies, aby stránky prispôsobil Vašim potrebám. Cookie je textový súbor, ktorý server uloží na Váš pevný disk. Tento súbor rozširuje funkcie, dostupné na stránkach, a umožňuje presnejšiu analýzu ich využitia. Náš server môže napríklad vytvoriť súbor cookie, ktorý Vám zabráni v opakovanom zadávaní hesla počas jednej návštevy. Bez ohľadu na spôsob použitia však tieto súbory nebudú zhromažďovať osobne identifikovateľné informácie. Môžete tiež nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby tieto súbory buď prijímal, alebo odmietal. Ak sa však rozhodnete ich odmietať, nebudete môcť dobre využiť interaktívne prvky, ktoré naše stránky môžu obsahovať. 

Ak tieto informácie budeme poskytovať ďalej, tak iba v anonymizovanej forme (teda už to nie sú osobné údaje).

ČO SÚ COOKIES?
Súbory „cookies“ sú malé textové súbory, ktoré môžu byť pri návšteve webových stránok odosielané do prehliadača, a vzápätí ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, napr. smartfónu alebo tabletu). Cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača a obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač cookies znovu načíta, a tieto informácie odošle späť webovej stránke. Naše cookies nepoškodzujú Váš počítač. 

PREČO POUŽÍVAME COOKIES?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám, a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach, môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na Vašom zariadení do uplynutia ich platnosti, alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies. 

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIES
Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies, uložené vo svojom počítači, a väčšine prehliadačov môžete znemožniť ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality niektoré nastavenia upravovať manuálne, a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať správne. 

Dátum poslednej aktualizácie: 01.12.2020

bottom of page