top of page

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP“)

 

1. Úvodné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Giulietta bracelets & accessories, s.r.o., so sídlom Korytnicka 6, 821 06 Bratislava, IČO: 50 481 436 ako Poskytovateľom a druhou stranou ako objednávateľom.
2. Giulietta bracelets & accessoories, s.r.o. je prevádzkovateľom internetovej stránky www.wearefxctory.com
3. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II. Vymedzenie pojmov
1. Poskytovateľ – Giulietta bracelets & accessories, s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy koná v rámci svojho predmetu činnosti zapísaného v obchodnom registri, a teda koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
2. Objednávateľ – fyzická osoba, spotrebiteľ, ktorá si objednáva službu - workshopy/presety od poskytovateľa, pričom pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
3. Objednávka – právny úkon objednávateľa vykonaný prostredníctvom e-shopu, na základe ktorého si objednávateľ objednáva službu - workshopy/presety od poskytovateľa v súlade s aktuálnou ponukou a aktuálnym cenníkom poskytovateľa v čase vytvorenia a odoslania objednávky.
4. Zmluva – zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a objednávateľom podľa § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
5. E-shop - je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov.
6. Služba – workshop na pomoc so správou sociálnych médii, úpravu fotiek, odporúčaní a tipov na základe vlastných skúseností. Služba je poskytovaná objednávateľovi podľa jeho výberu.

III. Uzatvorenie zmluvy
1. Objednávateľom si prostredníctvom e-shopu objednáva od predávajúceho službu – workshop/preset v súlade aktuálnou ponukou a aktuálnym cenníkom poskytovateľa platných v čase vytvorenia a odoslania objednávky objednávateľa poskytovateľovi.
2. Objednávateľ je povinný vo svojej objednávke pravdivo uviesť svoje kontaktné údaje, a to najmä, nie však výlučne: meno a priezvisko,telefonický kontakt a emailový kontakt. 
3. Objednávateľ je povinný vo svojej objednávke špecifikovať službu – druh workshopu/presetu
4. Objednávateľ je povinný vo svojej objednávke určiť spôsob platby za objednanú službu.
5. V prípade, ak nebude objednávka objednávateľa obsahovať všetky údaje podľa týchto VOP, bude táto objednávka považovaná za neúplnú a poskytovateľ nie je povinný na ňu prihliadať.
6. Objednávka objednávateľa odoslaná poskytovateľovi prostredníctvom e-shopu predstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Objednávka je pre objednávateľa záväzná.
7. Poskytovateľ je oprávnený prijať objednávku objednávateľa, ktorá obsahuje všetky údaje podľa týchto VOP.
8. Poskytovateľ je oprávnený potvrdiť prijatie objednávky objednávateľa, a to prostredníctvom emailovej správy.
9. Potvrdením o prijatí objednávky dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom, a to v rozsahu uvedenom v potvrdením o prijatí objednávky.
10. V prípade, ak nie je v možnostiach poskytovateľa dodať objednávateľovi službu - workshop/preset uvedený v objednávke, a to z akéhokoľvek dôvodu, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi, a to telefonicky alebo emailom.


IV. Podmienky dodania služby
1. Poskytovateľ dodá objednávateľovi službu - workshop/preset spôsobom uvedeným v potvrdení o prijatí objednávky.
2. Poskytovateľ dodá službu - workshop/preset objednávateľovi v lehote uvedenej v potvrdení o prijatí objednávky. Objednávateľ berie na vedomie, že lehota na dodanie službu - workshop/preset uvedená v potvrdení o prijatí objednávky je iba približná, pričom nie je pre predávajúceho záväzná.
3. Poskytovateľ dodá objednávateľovi službu - workshop/preset až po uhradení ceny za službu. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie ceny za službu na účet poskytovateľa.
4. Objednávateľ je informovaný o prijatí platby emailom bezodkladne.
5. Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie s dodaním služby - workshopu/presetu z dôvodu vyššej moci a/alebo z dôvodu, že omeškanie spôsobila tretia osoba.
6. Objednávateľ je povinný doručený workshop/preset bez zbytočného odkladu skontrolovať, a to v rozsahu, či doručený workshop/preset obsahuje všetky časti uvedené v potvrdení objednávky.
7. Poskytovateľ doručí spolu s workshopom/presetom objednávateľovi aj faktúru za dodanú službu, ak už mu faktúru nedoručil skôr.
8. Poskytovateľ nie je povinný dodať službu - workshop/preset objednávateľovi skôr, ako objednávateľ uhradí poskytovateľovi celkovú cenu na základe zmluvy za objednanú službu - workshop/preset.

V. Platobné podmienky
1. Kúpna cena služby - workshop/preset je určená podľa aktuálneho cenníka. Aktuálny cenník služby - workshop/preset je dostupný na webovej stránke wearefxctory.com.
2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne znížiť a/alebo zvýšiť celkovú cenu služby - workshopi/presetu, a to aj po potvrdení o prijatí objednávky, v prípade zvýšenia cien od svojich dodávateľov, zmeny DPH, zmeny cla a poplatkov a iných. Poskytovateľ bude objednávateľa o týchto zmenách vhodným spôsobom informovať individuálne cez email a na svojej webovej stránke www.wearefxctory.com a navrhne v prípade takejto okolnosti vhodný spôsob riešenia vzniknutej situácie. V danom prípade je pre objednávateľa záväzná cena uvedená vo faktúre.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za službu spôsobom určeným v objednávke, ak sa s poskytovateľom nedohodne inak.

VI. Práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa
1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu - workshop/preset objednávateľovi riadne a včas.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu - workshop/preset v požadovanej kvalite.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi spolu so službou - workshop/preset faktúru vzťahujúcu sa k službe – workshop/preset, ak mu už faktúru nedoručil skôr.
4. Objednávateľ sa zaväzuje pri prevzatí služby – workshop/preset, riadne skontrolovať.
5. Objednávateľ prijatím a otvorením e-mailu o prevzatí služby s workshopom/presetom stráca nárok na využitie práva na odstúpenie od zmluvy.
6. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade, ak nebola služba - workshop/preset dodaná riadne a včas, oznámiť emailom poskytovateľovi.
7. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za službu - workshop/preset cenu v plnej výške.
8. Objednávateľ nie je oprávnený workshop/preset ďalej predávať či distribuovať akýmkoľvek tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa. Workshop/preset, ktorý je predmetom dodanej služby je chránený v zmysle príslušných právnych predpisov ako autorské dielo, ku ktorému vykonáva majetkové autorské práva výlučne poskytovateľ.
9. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa workshop/preset alebo akékoľvek iné autorské dielo alebo predmet ochrany duševného vlastníctva dodané v rámci služby:
a) použiť na iné ako osobné (domáce) účely predpokladané zmluvou, najmä ich nesmie využívať na komerčné účely (t.j. ďalší predaj, prenájom, vypožičanie a pod.),
b) zverejniť alebo rozširovať bez ohľadu na spôsob zverejnenia alebo rozširovania,
c) poskytnúť tretej osobe, udeliť sublicenciu alebo umožniť ich použitie treťou osobou. V prípade porušenia záväzku objednávateľa podľa tohto bodu vzniká poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu voči objednávateľovi vo výške 1 000 €, a to za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody popri zmluvnej pokute v celom rozsahu.
10) Objednávateľ zakúpením workshopu/presetu berie na vedomie tú skutočnosť, že ním zakúpený workshop/preset môže mať menšie odchýlky od ním požadovaného stavu, čo nie je spôsobené chybou plánu. Objednávateľ zakúpením workshopu/presetu berie na vedomie, že odchýlky od ním požadovaného stavu nie sú vadou a nie je dôvodom na reklamáciu. Po zistení tejto skutočnosti je objednávateľ povinný kontaktovať poskytovateľa za účelom dosiahnutia požadovanej nápravy. 

VII. Reklamačné podmienky
1. Objednávateľ je povinný uplatniť si u poskytovateľa o vady služby - workshop/preset (ďalej aj ako „reklamácia“).
2. Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi vady služby - workshop/preset bezodkladne po ich zistení.
3. Poskytovateľ potvrdí prijatie reklamácie a vydá objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie služby - workshopu/presetu v primeranej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia poskytovateľovi. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané objednávateľovi písomne.
4. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a bude mu vrátená plná suma za službu – workshop/preset.
5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 100 EUR. Subjekt ARS môže od objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII. Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané poskytovateľom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov s v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v týchto VOP, a to za účelom plnenia uzatváranej zmluvy. Objednávateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľovi jeho osobné údaje sprístupnil tretej osobe (zmluvným partnerom, prepravným spoločnostiam), a to výlučne za účelom plnenia uzatváranej zmluvy. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici. Objednávateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Poskytovateľ je oprávnený 8 spracúvať údaje objednávateľa, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
2. Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti Poskytovateľa a Giulietta bracelets & accessories, s.r.o. (tvorca workshopov a presetov). Tento súhlas je objednávateľ oprávnený kedykoľvek odvolať.

IX. Záverečné ustanovenia
1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia objednávateľa. V prípad zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky objednávateľa a tieto sú prístupné na internetovej stránke poskytovateľa.
2. V prípade, že sa ktorékoľvek z ustanovení VOP stane alebo bude určené súdom za neplatné, neúčinné, alebo nevymáhateľné, neplatnosť, neúčinnosť, alebo nevymáhateľnosť takého ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení VOP, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.
3. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení VOP bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, strany sú povinné zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.
4. Odoslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.
5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.12.2020.

bottom of page